28/09/2020

Spec-Rem Spółka Akcyjna: Pierwsze wezwanie akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

Zarząd SPEC-REM S.A. z siedzibą w Płocku (dalej: „Spółka”), w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (Ustawa z 30 sierpnia 2019 r. o zmianie Ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw; (Dz.U. z 2019 r.poz.1798, ze zm.), dalej: „Ustawa”, informuje, że do polskiego porządku prawnego wprowadzona została obowiązkowa dematerializacja akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 17 Ustawy.

W związku z powyższym działając na podstawie art. 16 ust.1 Ustawy zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy SPEC-REM S.A. do złożenia dokumentów akcji (odcinków zbiorowych akcji) w celu przeprowadzenia ich dematerializacji. Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Płocku przy ul. Zglenickiego 46 M, w dniach roboczych (poniedziałek – piątek) w godzinach od 9.00do 14.00.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że moc obowiązująca dokumentów akcji Spółki wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r.
Niniejsze wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych w/w przepisami prawa.

Podstawa prawna: art. 16 ust.1 ustawy z dnia 30 sierpnia2019 r. o zmianie ustawy-Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r.poz.1798 ze zm.)

Data publikacji: 2020/09/28